Udeležba na dobičku  

Udeležba na dobičku predstavlja rentabilnost življenjskega zavarovanja kot ene izmed naložb denarnih sredstev.

 

Višina udeležbe na dobičku ni zagotovljena temveč zgolj predvidena.

 

Pristopi zavarovalnic pri določanju udeležbe na dobičku so različni.


Viri dobička

  • dobiček iz obresti (razlika med tržno obrestno mero naložb (predvsem varčevalni del premije), ki pokrivajo matematične rezervacije, in tehnično (računsko) obrestno mero, na osnovi katere je določena premija posameznega zavarovanja);
  • dobiček iz smrtnosti (razlika med upoštevano smrtnostjo v izračunu premije posameznega zavarovanja in dejansko smrtnostjo, nastaja zaradi staranja prebivalstva in selekcije pri sklepanju zavarovanj);
  • dobiček iz stroškov (razlika med izračunanimi in dejanskimi stroški);
  • dobiček iz drugih virov (iz odkupov zavarovanj, varnostnih dodatkov…).

 

Dobiček skupine življenjskih zavarovanj se pripiše zavarovalcem (v Republiki Sloveniji običajno okrog 90% dobička), del pa ga zadrži zavarovalnica (v Republiki Sloveniji običajno okrog 10%) za izplačila dividend.

 

Načini pripisovanja dobička posameznemu zavarovalcu

  • metoda zbiranja obresti (pripis dobička ob koncu zavarovalnega leta, zavarovalnica ga vodi, hrani in obrestuje na ločenem računu);
  • metoda bonusa (pripis dobička v obliki povišanja zavarovalne vsote);
  • ...

 

V primeru mirovanja (kapitalizacije) zavarovalne pogodbe življenjskega zavarovanja je udeležba na dobičku ustrezno nižja.

 

Dodaten zaključni dobiček (v odvisnosti od zavarovalnice in zavarovalnih produktov) se pripiše zavarovalcu kot nagrada za zvestobo ob poteku pogodbeno dogovorjene zavarovalne dobe.

Pomembne povezave