Kritno premoženje in kritni sklad (premoženje-aktiva)

Kritno premoženje je premoženje zavarovalnice, namenjeno kritju obveznosti iz naslova opravljanja zavarovalnih poslov ter v zvezi s katerimi je zavarovalnica dolžna oblikovati zavarovalno-tehnične rezervacije. Kritno premoženje v vrednosti najmanj enaki zavarovalno-tehničnim rezervacijam mora biti naloženo v predpisane dovoljene vrste naložb, na način, da je zagotovljena njihova varnost, razpršenost, donosnost in likvidnost.

 

Dovoljene vrste naložb kritnega premoženja (po predpisanih deležih):

·         državni vrednostni papirji (s predpisanim izdajateljem oziroma jamstvom) /ni omejitev/;

·         obveznice oziroma drugi dolžniški vrednostni papirji;

·         delnice /do 30% višine zavarovalno-tehničnih rezervacij/;

·         investicijski kuponi vzajemnih skladov in delnice investicijskih družb;

·         terjatve iz naslova posojil, ki so ustrezno zavarovane;

·         terjatve iz naslova neplačanih premij;

·         predplačila na račun odkupnih vrednosti zavarovanj in posojila zavarovana z odkupno vrednostjo zavarovanj;

·         nepremičnine /do 30% višine zavarovalno-tehničnih rezervacij/;

·         naložbe v depozite ali potrdila o vlogah pri banki /do 30% višine zavarovalno-tehničnih rezervacij/;

·         gotovina v blagajni oziroma na denarnem računu (na vpogled) /do 3% višine zavarovalno tehničnih rezervacij/.

 

Podrobneje opredeljuje kriterije sestave naložb kritnega premoženja 122-124. člen ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000).

 

Kritni sklad je kritno premoženje namenjeno kritju obveznosti zavarovalnice iz zavarovalnih poslov, za katere je potrebno oblikovati matematične rezervacije in ga zavarovalnica upravlja ločeno od drugega premoženja. premoženje kritnega sklada se lahko uporabi samo za izplačilo obveznosti iz zavarovanj, iz naslova katerih je bil oblikovan.

 

Posebni kritni skladi se oblikujejo za:

·         življenjska zavarovanja;

·         naložbena življenjska zavarovanja;

·         zavarovanja tontine;

·         zavarovanja izpada dohodka zaradi nezgode ali bolezni;

·         za druga zavarovanja, za katera je potrebno oblikovati matematične rezervacije.

 

Kritni skladi se upravljajo ločeno, v skladu z ZZavar (Ur.l. RS, št. 13/2000) in drugimi predpisi, ki urejajo področje kritnih skladov.

Pomembne povezave