Indeksacija in valutacija zavarovalne police - ohranitev vrednosti življenjskega zavarovanja


Vrednost zavarovalne police se v času trajanja življenjskega zavarovanja relativno (v primerjavi s kupno močjo) znižuje zaradi razlogov, ki so neodvisni od nas (zunanji razlogi – npr. inflacija…) in zaradi nas samih (npr. povečanje prihodkov zaradi napredovanja v karieri in s tem višanja našega življenjskega standarda…).

 

Zaradi navedenega je pomembno, da ohranimo ustrezno vrednost zavarovalne police.

 

Ohranitev vrednosti zavarovalne police se običajno določa z naslednjimi klavzulami:

  • valutacija (avtomatična);
  • indeksacija (opcijska).

 

Valutacija (avtomatična)

Zavarovalna premija in zavarovalna vsota, ki sta izraženi v tuji valuti, se preračunata na dan zapadlosti zavarovalnine in premije po srednjem tečaju Banke Slovenije za pogodbeno določeno tujo valuto.

 

Indeksacija (opcijska)

Indeksacija zavarovalne vsote poenostavljeno predstavlja obrestno obrestovanje zavarovalne vsote.

 

Obstaja indeksiranje za:

  • določen konstantni odstotek (dogovorjena indeksacija);
  • za določen konstantni odstotek v odvisnosti od stopnje inflacije (dogovorjena indeksacija, indeksiranje se običajno izvrši v trenutku, ko je presežena dogovorjena spodnja meja inflacije);
  • indeksiranje za stopnjo inflacije.

 

Indeksiranje se običajno izvaja enkrat letno.

 

Primer 5% indeksacije zavarovalne vsote

Leto zavarovanja

Zavarovalna vsota (v EUR)

1

40.000

2

42.000

3

44.100

4

46.305

5

48.620

6

51.051

7

53.604

8

56.284

9

59.098

10

62.053

 

Zavarovanec je ob povišanju zavarovalne vsote starejši, preostala zavarovalna doba pa krajša, zato se zavarovalna premija zviša bolj kot zavarovalna vsota. Zaradi bistvenega povišanja premije (pri indeksaciji zavarovalne vsote) v zadnjih letih zavarovalne dobe se indeksiranje nekaj let (običajno pet) pred koncem zavarovanja prekine.

 

Obstaja tudi način indeksiranja zavarovalne vsote in zavarovalne premije za enako stopnjo (enak odstotek). Izgube zaradi prenizkih premij v zaključni dobi zavarovanja se krijejo iz dobičkov naložb sredstev zavarovancev.

Pomembne povezave