Zavarovalni posrednik


Cilj zavarovalnega posredovanja je upravljanje z rizikom in znižanje stroškov zavarovanja.

 

Zavarovalni posredniki morajo posredovati v korist zavarovalcev, ščititi njihove interese, jim dajati pojasnila in svetovati – zavarovalcem morajo svetovati ustrezne rešitve zavarovalnega kritja in jim nuditi pomoč pri reševanju odškodninskih zahtevkov, naslovljenih na zavarovalnico. Sklenjeno morajo imeti zavarovanje poklicne odgovornosti zavarovalnega posredovanja.

 

Razmerje med zavarovalcem in zavarovalnim posrednikom opredeljuje posredniška pogodba. Praviloma se sklepa za obdobje enega leta, s trimesečnim odpovednim rokom. V kolikor zavarovalnega posrednika plačuje zavarovalec mora biti plačilo opredeljeno v posredniški pogodbi.

 

Zavarovalni posrednik zastopa zavarovalca z njegovim pooblastilom.

 

Zavarovalni posredniki iz evropske unije lahko v skladu z obstoječo zavarovalno zakonodajo opravljajo posle zavarovalnega posredovanja v članicah evropske unije posredno (v podružnici zavarovalnice) ali neposredno (obvestilo državnemu organu za zavarovalni nadzor države v kateri se želi opravljati posle zavarovalnega posredovanja).

 

Več o zavarovalnih posrednikih v 219-226.a členu External link opens in new tab or windowZZavar (Ur.l. RS, št. 109/2006).


Vabljeni v Skupino Zavpro zavarovanje (tudi zaposlitev) kot zavarovalni posrednik ali strokovni sodelavec.


Pomembne povezave