Matematična rezervacija življenjskega zavarovanja


Matematična rezervacija življenjskega zavarovanja predstavlja vrednost police življenjskega zavarovanja.


»1. matematične rezervacije se oblikujejo v višini sedanje vrednosti ocenjenih bodočih obveznosti zavarovalnice na podlagi sklenjenih zavarovanj zmanjšano za sedanjo ocenjeno vrednost bodočih premij, ki bodo vplačane na podlagi teh zavarovanj;

 

2. matematične rezervacije se izračunavajo z uporabo ustreznega aktuarskega vrednotenja, ki upošteva vse bodoče obveznosti zavarovalnice, na podlagi posamezne zavarovalne pogodbe« (1. in del 2. odst. 117. člena ZZavar, Ur.l. RS, št. 13/2000).


Oblike matematičnih rezervacij

  • rezervacija za starost /za nevarnost smrti/ (razlika med dejansko (tisto, ki jo plačujemo) in rizično (tisto, ki bi jo glede na riziko morali plačevati) premijo. Rizična premija s trajanjem zavarovanja narašča (s starostjo se povečuje stopnja umrljivosti), kar pomeni, da je dejanska premija (tista, ki jo plačujemo) ob zaključku zavarovanja nižja od rizične;
  • rezervacija za doživetje /za doživetje/.

Pomembne povezave