Delno zavarovanje avtomobilskega kaska »kjerkoli«

Delno zavarovanje avtomobilskega kaska se lahko sklene ob polnem zavarovanju avtomobilskega kaska ali pa samostojno (odvisno od produkta zavarovalnice).

 

V primeru sklenitve delnega avtomobilskega kaska se ne upošteva odbitna franšiza in zavarovanec ne bo izgubil bonusa pri polnem zavarovanju avtomobilskega kaska.

 

Glede na zavarovane nevarnosti poznamo različne skupine zavarovanj delnega avtomobilskega kaska, kot npr.:

  • B: požar, strela, eksplozija, vihar, toča, snežni plaz, padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije;
  • D: razbitje ali poškodovanje standardno vgrajenega stekla na motornem vozilu (razen stekla svetlobnih teles in ogledal) in škoda, ki nastane na motornem vozilu z neposrednim dotikom divjadi in domačih živali;
  • H: poškodovanje ali uničenje osebnega avtomobila in kombiniranega vozila, ki je nastalo z dotikom parkiranega ali ustavljenega vozila z neznanim vozilom (škoda pri parkiranju), zaradi strešnih snežnih plazov in ledenih sveč ali ledenih tvorb, ki padajo s stavb;
  • I: stroški najema nadomestnega osebnega ali kombiniranega vozila, če je bilo zavarovančevo vozilo uničeno, poškodovano ali je izginilo zaradi kateregakoli zavarovanega tveganja, ki jo krije zavarovanje polnega kaska;

 

Skupine zavarovanj delnega avtomobilskega kaska lahko vključujejo tudi drugačen obseg zavarovalnega kritja (odvisno od produkta zavarovalnice).

 

Delno zavarovanje avtomobilskega kaska »mirovanje«

Krije škode v času, ko vozilo miruje v kraju, ki je na zavarovalni polici naveden kot zavarovalni kraj. 

 

Določanje zavarovalnine

Poškodovanje zavarovane stvari:

  • po višini stroškov popravila, odšteto za tržno vrednost ostankov delov, ki se zamenjajo. Če je vrednost zavarovane stvari, odšteto za vrednost ostankov te stvari, manjša kot so stroški popravila, se višina zavarovalnine ugotavlja kot v primeru uničenja ali izginitve.

 

Uničenje ali izginitev zavarovane stvari

  • po vrednosti zavarovane stvari na dan ugotavljanja višine škode, odšteto za tržno vrednost rešenih ostankov in upoštevaje stanje stvari neposredno pred nastankom zavarovalnega primera. Za ugotavljanje višine zavarovalnine se upošteva nabavna vrednost nove zavarovane stvari na dan ugotavljanja višine škode, odšteto za izgubljeno vrednost zaradi tehnične izrabljenosti (amortizacije).

Pomembne povezave